Kalite Politikamız

TKY,günümüzde diğer meslek dallarında olduğu gibi Tıp konusunda da sadece ulusal değil küresel bir yönetim şekli olarakta kabul görmüş ve onaylanmış bir ilkeler ütünü olarak tıpsal yaşam şeklini oluşturmaya devam etmektedir.TKY müşteri yani personelin hem de hastaların tatminini esas alan sürekli gelişme ve iyileştirme faaliyetleri ile kaliteli hizmet sunumunu hedefleyen kalitenin işletmede(hastanede)herkesin sorumluluklarınında olduğunu benimseyen çalışan katılımına dayanan üst yönetici liderliğinde şekillere ve takım çalışmasını ön plana çıkaran bir yönetim anlayışı ve bir yönetim şeklidir.

İnsanlığın varoluşundan günümüze de,iki kişinin olduğu her yerde yönetim kavramından söz edilebilir.Tarihsel süreç içerisinde,felsefe-politika-yönetim çizgisinde sosya-ekonomik ve teknolojik değişimler sonucunda yönetim kavramı giderek"yönetişim"şekline dönüşmüştür.Günümüzde katılımlı yönetim anlayışıyla kurumların daha etkin ve verimli çalıştığı bilinen bir gerçektir;bu nedenle karmaşık yönetim koşullarının bulunduğu günümüzde yönetişim kavramına her kurum gereken  önemi vermek durumundadır.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı yönetişimi genel anlamda,belli bir amacın gerçekleştirilmesi için bireylerin işbirliği yapmaları veya işlerin yapılmasını sağlama sanatı şeklinde de tanımlanmaktadır.

Özel Olarak İyi Yönetişim Kavramını Şu Şekilde Tanımlayabiliriz:
Sağlıkta iyi yönetişim hukukun üstünlüğünün yerinden yönetimin,yönetimde açıklık ve hesap verme sorumluluğunun kalite ve ahlakın,kurallar ve sınırlamaların rekabet ve piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin ve nihayet dünyada gerçekleşen dijital devrime uyumun mevcut olduğu bir düzeni ifade etmektedir.

Sağlıkta Yönetişimde Temel İlkeler:
* Tüm personelin katıldığı etik kurallara uygun,
* Evrensel değerlere dayalı,
* Çoğulcu,
* Şeffaf,
* Sosyal yaşamın gereksinimlerine uygun,
* Bilimsel normlara uygun,
* Liyakat sisteminin geçerli olduğu ve her yapılan işlemin istatiksel analizi yöntemleriyle,analizin yapıldığı kurum kültürünü sürekli geliştiren ilkeler bütünlüğü temsil etmektedir.

Toplam Kalite yönetimi ilk kez Dünya da 1924 yılında duyulmaya başlamıştır.1950'li yıllarda temel ilkeleri ortaya konmuş ve 1980'li yılların 2.yarısından itibaren tam Avrupa da uygulanmaya başlamış bir yönetişim biçimidir.Ülkemizde ilk kez 1994 yılında Türk Kalite Derneği kurulmuştur.T.C Sağlık Bakanlığında ise TKY çalışanları 1995 yılında itibaren gitgide ivme kazanmıştır.

TKY'deki amaç,kurumsal bazda yeni bir değişim stratejisi oturtmaktır.21.yüzyılda dün yaptığımızı bugün yapmaya devam ederek başarılı olmaya çağımız bir dünya da yaşamaktayız.21.yyöncelikleri;ARGE,esneklik,hız,strateji ve sürekliliktir.

Sağlık kurumlarında uygulanan TKY çalışanları çerçevesinde şu durum tespit edilmiştir ki;İnsanları değiştiremeyiz ancak değişim için cesaretlendirebiliriz,isteklendirebiliriz.

Değişim:Sağlık kurumu yöneticilerince belirlenecek sistematik bir yapının tüm unsurlarıyla,kurumumuzun tüm personeline sabır ve özveriyle bilimsel normlarla uygun şekilde uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir kanaatindeyiz.

TKY Ana İlkesi:Çalışanların en üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar eğitmek,çalışanların memnuniyetini sağlamak ve dış müşteri dediğimiz hastaların maximum derecede kurumumuzdan memnun kalmaları sağlama esaslarına dayanır.
Dünyada en büyük değişimleri gerçekleştiren değişime önceden kendilerinden  başlayanlardır ilkesinden hareketle kurumumuzda da TKY uygulamaları en üst düzeyden en alt düzeye kadar sabır ve özveri ile en kısa zaman süresi içerisinde adım adım gerçekleştirilecektir.

Organizasyonlar her zaman değişime dirençle karşılaşabilirler. Direnç, değişim için yapılan etkinliklere karşı gösterilen var olanı koruma davranışıdır. Bu nedenle TKY ilkeleriyle kurumumuzda yönetişim biçimine karşıda her zaman direnç gösterilmesi beklenen bir davranıştır. Ancak gerek TKY ekibi ve gerekse üst yönetim bu direnci baştan kabullenip uygulayacakları modern yönetim teknikleriyle bu direnci kırma yolunda başarılı olacaklardır. Bu husus unutulmamalıdır.

TKY'de işin alfabesini teşkil eden hastane vizyonumuz, misyonumuz, temel değerlerimiz, stratejilerimiz, temel süreçlerimiz değiştirilmesi gereken süreçler, değişiklik önerileri ve kontrol mekanizmaları önceden hazırladığımız kalite kitapçığımızda ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

Tüm hastanemiz çalışanlarına kendi branşlarında başarılı ve mutlu personel olmaları dileklerimle...

Uzm.Dr. A.SÜHEYL ÖZDEMİR